Általános szerződési feltételek

A Nagy-Soma Kft. ezúton tájékoztatja a aproingatlan.com (http://aproingatlan.com/) weboldalra látogatókat (a továbbiakban: Látogató) a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A Szolgáltatás használatával (tehát a aproingatlan.com oldalra történő látogatással vagy azon bármilyen módon történő hirdetés elhelyezésével) Ön elfogadja jelen Szerződés feltételeit. Az Üzemeltető jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

1. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Nagy-Soma Kft. kizárólag a Látogató által e-mailben, űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Nagy-Soma Kft. nyilvántartsa és kezelje. Az e-mail címének megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a Nagy-Soma Kft. a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.

2. A Nagy-Soma Kft. az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel kapcsolatosan a számítógépes rendszerében automatikusan képződő technikai adatokat (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie) a weboldal látogatottságának, forgalmának mérésére, diagnosztikai és piackutatási célokra kezeli. A Nagy-Soma Kft ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

3. Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a Nagy-Soma Kft figyelembe veszi és betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, jelen honlap ( a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője a Nagy-Soma Kft. ( székhely: 4032 Debrecen, Lehel u. 10.)

4. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Nagy-Soma Kft abból a célból kezeli, hogy a Látogatót a szolgáltatásairól telefonon, írásban vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassa, valamint azokat a Látogató részére ilyen módon közvetlenül ajánlja fel. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Nagy-Soma Kft ennek megfelelően kizárólag az alábbi célok érdekében kezeli:

a.) a Nagy-Soma Kft. aproingatlan.com (http://aproingatlan.com/) weboldal márkanév alatt nyújtott szolgáltatásokra irányuló igények legteljesebb kielégítése;

b.) minőségbiztosítás, piackutatás, piaci elemzések készítése;

c.) a Nagy-Soma Kft. márkanév használatára mindenkor jogosult szolgáltatók aktuális szolgáltatásainak ismertetése, ajánlása.

A Nagy-Soma Kft a Látogatók személyes adatait a fenti céloknak megfelelően célhoz kötötten kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli, azokat kizárólag a fent megjelölt célra használja fel, és azokat kizárólag az alábbi harmadik személyek részére adja át, illetve továbbítja:

1.) a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők.

A Nagy-Soma Kft haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt.

5. A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Nagy-Soma Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

A Látogató ezzel kapcsolatos kéréseit írásban, a Nagy-Soma Kft. hivatalos címére küldött ajánlott levélben terjesztheti elő. A Nagy-Soma Kft.a kérelem benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást, illetve teszi meg a szükséges intézkedést.

A Látogató tudomásul veszi, hogy személyes adatai felhasználásának megtiltása esetén bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan fog tudni elérni vagy igénybe venni.

6 A Nagy-Soma Kft minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Nagy-Soma Kft a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

7. A weboldalon található, más (nem a Nagy-Soma Kft által kezelt aproingatlan.com) oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Nagy-Soma Kft felelősséget nem vállal.

8. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Látogató számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a Nagy-Soma Kft felelősséget nem vállal.

9. A weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:Nagy-Soma Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Lehel u. 10